วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“ภายในปีการศึกษา 2569 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นเลิศด้านภาษา ก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ พัฒนาครูบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”

พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  3. พัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นสากลโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICT)
  4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามวิถีไทย
  5. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
  6. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป้าหมายของโรงเรียน

      โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย เปิดรับนักเรียนชาย-หญิง ไป-กลับ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาตามกรอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรท้องถิ่น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ ยึดถือพระราชบัญญัติการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา