วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“เป็นเลิศคุณธรรม   นำวิชาการ  บูรณาการคุณค่าพระวารสาร    บริหารแบบมีส่วนร่วม เสมอภาคทางการศึกษา  สู่มาตรฐานสากล ”

พันธกิจ

๑) ส่งเสริม เพิ่มและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นจานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ
๒) บุคลากรได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ
๓) การบริหารแบบมีส่วนร่วม
๔) ยึดหลักก้าวหน้าเสมอมีความรู้คู่คุณธรรมนำสู่มาตรฐานสากล