ค่านิยม (Values)

  • รับผิดชอบต่อหน้าที่
  •  สร้างวิถีการแบ่งปัน
  •  เสริมพลังความอดทน
  • เปี่ยมล้นด้วยความรัก
  • พิทักษ์สิ่งแวดล้อม